Adviespraktijk

In de adviespraktijk richt Legal Opinion zich op advisering aan overheden, advocatuur en bedrijven, bijvoorbeeld bij integriteitskwesties en bestuursrechtelijke (samenwerkings)-overeenkomsten en juridische strategieën.
De figuur van een wetenschappelijk advies, de ‘legal opinion’, of het ‘legal advise’, zijn hierbij belangrijke instrumenten.

Onze advisering dient met name ter waarborging van deugdelijke besluitvorming en afspraken, en het voorkómen van procedures.

Geschilbeslechting

In de tweede plaats worden door ons op gezamenlijk verzoek van partijen (dreigende) conflicten buiten de rechtszaal beslecht door arbitrage en andere vormen van bindende geschilbeslechting.

Procedures

Bij complexe juridische procedures verlenen wij, indien het reeds tot procedures gekomen is, incidenteel deskundige rechtsbijstand, vooral aan overheid en bedrijfsleven.

Bijstand aan burgers geschiedt in principe uitsluitend op verzoek van hun rechtsbijstandverzekeraar.

Cursussen

Op verzoek verzorgt Legal Opinion lezingen aan overheden over integriteit, democratie en bestuurlijke verhoudingen, en aan bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen over rechtspraak en rechterlijke procedures.

Andere onderwerpen, alsmede inleiders, kunnen in overleg overeengekomen worden.