Bij het Bindend advies geven beide partijen gezamenlijk opdracht aan BJA om uitspraak te doen in het geval zich een geschil dreigt voor te doen in een bepaalde aangelegenheid waarbij zij zijn betrokken, bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een gentlemen’s agreement, de uitvoering van een convenant of een beleidsafspraak e.d.

Het is wenselijk dat reeds deze overeenkomst of afspraak onder begeleiding van BJA worden geredigeerd, doch niet noodzakelijk. Partijen komen vooraf overeen zich bij het Bindend advies neer te zullen leggen.

Regeling bindend advies BJA
Bindend advies vormt een van de vormen van Buitengerechtelijke Conflictoplossing uit het pakket van BJA. Deze vormen beogen een voor alle partijen bevredigende oplossing van een (potentieel) juridisch geschil door binnen een uiterst kort tijdsbestek van enkele weken — of hooguit (in uitzonderingsgevallen) enkele maanden — te komen tot voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossingen zonder dat daar een formele procedure aan te pas is gekomen. Zij kenmerken zich alle door:

  1. voortvarende totstandkoming
  2. inhoudelijkheid van oplossing
  3. finaliteit van oplossing
  4. zekerheid voor zowel overheid als burger.

Bindend advies is gericht op het geven van een beslissend oordeel over een omstreden kwestie door een of meer adviseurs van BJA. Deze vorm van geschilbeslechting is met name geïndiceerd op die terreinen, waarop de adviseurs van BJA over specifieke ervaring en deskundigheid beschikken, zoals ambtenarenzaken, ruimtelijke-ordeningsaangelegenheden, bouwkwesties, milieuproblematiek en schadekwesties.

Bij het Bindend advies geven beide partijen gezamenlijk opdracht aan BJA om uitspraak te doen in het geval zich een geschil zal voordoen in een bepaalde aangelegenheid waarbij zij zijn betrokken, bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een gentlemen’s agreement, de uitvoering van een convenant of een beleidsafspraak e.d. Het is wenselijk dat reeds deze overeenkomst of afspraak onder begeleiding van BJA worden geredigeerd, doch niet noodzakelijk. Partijen komen vooraf, d.w.z. vóór het advies, overeen zich bij het Bindend advies neer te zullen leggen.

De opdracht tot Bindend advies kan zijn opgenomen als onderdeel van een ruimere, tussen partijen gesloten overeenkomst, en bindt dan partijen. Zij kan ook bij afzonderlijke overeenkomst tussen partijen zijn overeengekomen, gericht op de bindende advisering over problemen die over de uitleg rijzen van overeenkomsten zoals beleidsafspraken, gentlemens’ agreements of convenanten, maar ook over de uitleg van andere rechtsbetrekkingen tussen partijen. Met BJA wordt door partijen gezamenlijk een opdracht tot Bindend advies overeengekomen, waarvan deze Regeling onderdeel uitmaakt.

Bij de opdracht tot Bindend advies wordt tevens overeengekomen of, en zo ja tot welke hoogte, partijen een boete ingevolge de artikelen 91-94 van het zesde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de wederpartij verschuldigd zullen zijn indien zij zich niet aan deze overeengekomen wijze van uitvoering houden, of zich niet bij het Bindend advies neerleggen.