Hier wordt het deskundigenadvies van BJA in tegenstelling tot het Legal advice, dat op verzoek van slechts één opdrachtgever wordt uitgebracht, ter verhoging van de onpartijdigheidsstatus van het advies uitgebracht op gemeenschappelijke opdracht van meerdere met tegengestelde belangen bij een conflict betrokken partijen.

Regeling Gemeenschappelijk advies
BJA
Het Gemeenschappelijk advies biedt een van de vormen van Buitengerechtelijke Conflictoplossing uit het pakket van BJA. Deze vormen beogen een voor alle partijen bevredigende oplossing van een (potentieel) juridisch geschil door binnen een uiterst kort tijdsbestek van enkele weken — of hooguit (in uitzonderingsgevallen) enkele maanden — te komen tot voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossingen zonder dat daar een formele procedure aan te pas is gekomen. Zij kenmerken zich alle door:

  1. voortvarende totstandkoming
  2. inhoudelijkheid van oplossing
  3. finaliteit van oplossing
  4. zekerheid voor zowel overheid als burger.

Het Gemeenschappelijk advies vervult vooral een functie ter voorkoming van conflicten. In tegenstelling tot het ‘gewone’ advies, het Legal advice, dat door BJA op verzoek van slechts één opdrachtgever wordt uitgebracht ter beantwoording van een juridische vraag of oplossing van een juridisch probleem, wordt het Gemeenschappelijk advies, ter verhoging van de onpartijdigheidsstatus, uitgebracht op gemeenschappelijke opdracht van meerdere met tegengestelde belangen bij een probleem betrokken partijen. Het is de meer eenvoudige vorm voor oplossing van juridische vraagstukken waarbij meerdere partijen betrokken zijn. De adviseur van BJA legt zijn bevindingen neer in een advies, waarin tenminste worden beschreven de casus-positie zoals die is voorgelegd door partijen, de definiëring van het probleem, de analyse van het probleem, de voor de beantwoording geraadpleegde bronnen, alsmede zijn conclusie.

Door de gemeenschappelijke opdracht komt aan het rapport grotere kracht toe dan aan het niet (direct) op geschiloplossing gerichte Legal advice, dat in opdracht van een enkele opdrachtgever door BJA wordt vervaardigd.

Bij de gemeenschappelijke opdracht kan worden overeengekomen dat op het Gemeenschappelijk advies de voorschriften van Afdeling 3.3 alsmede artikel 3:49 Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing zijn. Alsdan kan ter motivering van besluiten of onderdelen daarvan worden volstaan met verwijzing naar het advies.