Dit is de hardste vorm van door BJA aangeboden geschiloplossing buiten rechte. Zij bevat evenals arbitrage een definitieve, inhoudelijke en finale beslechting van het tussen partijen bestaande geschil door een onherroepelijk oordeel van BJA.

Regeling geschilbeslechting BJA
Buitengerechtelijke geschilbeslechting vormt een van de vormen van Buitengerechtelijke Conflictoplossing uit het pakket van BJA. Deze vormen beogen een voor alle partijen bevredigende oplossing van een (potentieel) juridisch geschil door binnen een uiterst kort tijdsbestek van enkele weken — of hooguit (in uitzonderingsgevallen) enkele maanden — te komen tot voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossingen zonder dat daar een formele procedure aan te pas is gekomen. Zij kenmerken zich alle door:

  1. voortvarende totstandkoming
  2. inhoudelijkheid van oplossing
  3. finaliteit van oplossing
  4. zekerheid voor zowel overheid als burger.

Partijen verplichten zich op voorhand zich neer te zullen leggen bij het door BJA als deskundigen te geven oordeel en doen daartoe afstand van al hun formele bevoegdheden in en buiten rechte. Zij komen vooraf overeen dat deze afdoeningswijze wordt gesanctioneerd door een afdoend te achten boetebeding ten laste van de partij die zich niet bij de afdoening neerlegt, ten gunste van de andere partij.

Alle vormen van al deze takken van buitengerechtelijke geschiloplossing worden in principe uitsluitend aangeboden door de experts met de allerhoogste ervaring en status van B.J.A. Dezen beschikken over een zeer ruime ervaring in de overheidsdienst, en in de rechtspraak en het hoogste gezag als wetenschapper.

Geschilbeslechting door BJA geschiedt uitsluitend door een hoogwaardige adviseur, waarover met partijen overeenstemming is bereikt.

De kosten van alle vormen van buitengerechtelijke conflictoplossing worden door alle betrokken partijen voor gelijke delen gedragen, tenzij bij de opdracht anders is overeengekomen. Zij bestaan uit alle in de Algemene Voorwaarden van BJA geregelde tarieven, kosten, vergoedingen en eventuele renten en andere posten.