Deze vorm van door BJA aangeboden geschilbeslechting is gericht op het vinden van een oplossing voor een geschil buiten rechte door het voeren van overleg met partijen. De Mediation wordt gekenmerkt door beslotenheid, geheimhouding en voortdurend informeel overleg. Daarbij wordt getracht duidelijkheid te krijgen over hetgeen partijen verenigt, in plaats van wat hen verdeeld houdt. Op elk tijdstip in de procedure heeft iedere partij het recht zich uit de Mediation terug te trekken. De opdracht tot Mediation wordt door partijen gezamenlijk verstrekt. Een geslaagde Mediation wordt afgesloten door ondertekening door partijen van een vaststellingsovereenkomst, waarin de bereikte overeenstemming wordt vastgelegd.

Regeling Mediation BJA
Mediation vormt een van de vormen van Buitengerechtelijke Conflictoplossing uit het pakket van BJA. Deze vormen beogen een voor alle partijen bevredigende oplossing van een (potentieel) juridisch geschil door binnen een uiterst kort tijdsbestek van enkele weken — of hooguit (in uitzonderingsgevallen) enkele maanden — te komen tot voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossingen zonder dat daar een formele procedure aan te pas is gekomen. Zij kenmerken zich alle door:

  1. voortvarende totstandkoming
  2. inhoudelijkheid van oplossing
  3. finaliteit van oplossing
  4. zekerheid voor zowel overheid als burger.

Mediation is een vorm van door BJA aangeboden geschiloplossingen buiten rechte. Zij wordt zowel gehanteerd wanneer een geschil reeds onder de rechter is, als wanneer nog geen sprake is van een geschil in rechte, doch zodanig geschil dreigt. In beide gevallen geven alle betrokken partijen in een mediationovereenkomst gezamenlijk en voor evenredige kosten opdracht aan BJA tot het ondernemen van bemiddelingspogingen, gericht op een vreedzame oplossing van het geschil. Zij komen daarbij overeen dat lopende procedures worden opgeschort totdat de Mediation is beëindigd. Van de zijde van BJA wordt een mediator aangewezen, die het probleem inventariseert – in principe prof. mr. A.Q.C. Tak of een gelijkwaardige mediator. Vervolgens wordt door deze mediator vastgesteld, op welke onderdelen tussen partijen reeds overeenstemming bestaat, en welke de scheidende geschilpunten zijn. Ten aanzien van deze geschilpunten worden door hem voorstellen ontwikkeld die aan partijen worden voorgelegd. De Mediation wordt afgerond met een eindvoorstel van de mediator in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Bij aanvaarding of verwerping daarvan door partijen is de bemiddeling beëindigd. Wanneer bij een of meer der partijen de instemming of goedkeuring is vereist van andere personen of instanties dan de deelnemers aan de Mediation, is de opdracht niettemin beëindigd op het moment van aanvaarding door de afgevaardigde personen. Partijen zijn verplicht het bereikte resultaat tot uitvoering te brengen voorzover zulks redelijkerwijs van hen kan worden verlangd.

Mediation wordt gekenmerkt door beslotenheid en geheimhouding. Deze beslotenheid en vertrouwelijkheid worden gegarandeerd door de overeenkomst tussen partijen. De ‘procedure’ heeft een informeel karakter, waarin de mediator afzonderlijke gesprekken kan voeren met elke partij. De informatie die tijdens deze afzonderlijke gesprekken aan de mediator wordt gegeven, wordt door deze vertrouwelijk behandeld (en dus ook niet aan de andere partij verstrekt, tenzij anders is afgesproken).

Partijen verplichten zich bij de opdracht tot Mediation alle tot de zaak betrekkelijke informatie en stukken aan de mediator ter beschikking te stellen. Ook deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan de andere partij(en) verstrekt, tenzij anders is afgesproken.

Alle niet in deze Regeling of in de opdrachtverlening niet voorziene gevallen worden beslist door de mediator van BJA, die daarbij handelt in overeenstemming met de strekking van dit Reglement.

Aan alle in deze regeling omschreven verplichtingen kan bij de opdrachtverlening kracht worden bijgezet door een boetebeding ingevolge de artikelen 91-94 van het zesde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.